Telf.: 981 630 694 / 676 000 893 info@apiculturagalega.gal

RESUMO CONTAS 2022 E ORZAMENTO DO 2023

(27 / 02 / 2023)

RESUMO CONTABILIDADE 2022

De acordo co aprobado na Asemblea xeral que tivo lugar o 26 de marzo de 2022, procédese a dar coñecemento público aos socios e socias, de forma reducida e xenérica, da contabilidade de AGA correspondente ao ano 2022, na data de peche sinalada, coa recomendación das reservas propias de non divulgación destes datos.

178 – ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA 27/01/2023

GASTOS E INGRESOS DO ANO 2022

GASTOS

Aprovisionamientos e compras de mercadorías  -456.547,29
Gastos de servizos profesionais e persoal -128.351,94

Outros gastos de explotación

(primas de seguros, servizos diversos…)

 

-100.189,22

Amortización do inmobilizado -1.111,90

Outros resultados

(gastos excepcionais)

 

-245,00

Total de gastos – 686.455,35

 

INGRESOS

 

Importe neto de la cifra de negocios

(venda de mercadorías e prestacións de servizos)

 

278.585,84

Ingresos de explotación e subvencións 414.615,91
Total de ingresos 693.201,45

 

Resultado INGRESOS – GASTOS :  6.756,40 €

(+6.756,40 antes de impostos)

Haberes nas contas bancarias o 31/12/2022: *4.327,35 €

 

 

ORZAMENTO AGA 2023

INGRESOS: 70*.000,** € GASTOS: 70*.963,92 €

RESULTADO: 00,00 €

Este orzamento non supón na súa globalidade máis do 2,5 % respecto do do ano anterior.

CONCEPTO IMPORTE
INGRESOS  

Importe neto da cifra de negocios

(vendas de mercadorías e prestación de servizos)

 

2*0.00*,00

Outros ingresos de explotación

(subvencións, doazóns e legados á explotación)

41*.000,**
GASTOS  

Aprovisionamentos

(compras de mercadorías)

 

–4**.000,00

Gastos de servizos profesionais e persoal –12*.563,9*

Outros gastos de explotación

(seguros, publicidade, transportes, tributos)

–1*3.2*0,00
Amortización do inmobilizado

–1.20*,00

 

Gastos excepcionais –1.*00,00
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 00,00

 

A persoa socia que queira máis detalles sobre a contabilidade de ingresos e gastos do ano 2022, así como sobre o orzamento para o ano 2023, ou ben clarificar as cantidades precisas do orzamento previsto, pode ver os datos na oficina de AGA central Arzúa, logo de comunicación e cita previas.

 

Asdo.: A Xunta Directiva de AGA

 

 

Share This
Esta web utiliza cookies para o seu correcto funcionamento. Ao facer clic no botón \"Aceptar\", estás dacordo coas tecnoloxías utilizadas e o procesamento dos teus datos.    Mais información
Privacidad